Books

 מחיר עריכת ביוגרפיות וסיפורי חיים 

מחירה של כתיבת ביוגרפיה או עריכת ביוגרפיה, נקבע  לפי חומרי הגלם. 

חומרי הגלם של ביוגרפיה הם: כתבי יד, ראיונות מוקלטים, ראיונות מתומללים, יומנים, תעודות ועוד. כתיבת ביוגרפיה ועריכת ביוגרפיה יכולות להיעשות בדרכים שונות: ממואר, סיפור כרונולוגי, ריאיון ערוך ועוד.

כפי שציינתי במקומות רבים באתר בנושא כתיבת ביוגרפיות, ביוגרפיה היא סוגה ספרותית. ולכן מחירה של כתיבת ביוגרפיה ועריכתה המבוססות על ריאיונות מתומללים הוא כמחירה של עריכה ספרותית והוא נקבע בהתאם לאורכו של הטקסט. למחירי עריכה ספרותית ראו כאן.

תרומתה של עריכה ספרותית לכתיבת ביוגרפיה

מחירה של כתיבת ביוגרפיה ועריכתה, הכוללים מפגשים שבועיים, כדי לראיין את נשוא הביוגרפיה, להקליט את הריאיון ולתמלל אותו, הוא גבוה יותר. מחירו של מפגש בן שעתיים הוא ₪500, במחיר זה נכלל תמלול ההקלטה לאחר הריאיון. מחיר המפגשים השבועיים מצטרף אל מחיר עריכת הריאיונות לביוגרפיה הנערכת עריכה ספרותית.

עריכה ספרותית של הביוגרפיה מתחייבת מאופיו של הזיכרון האנושי. זכרונות  לא משקפים בהכרח עובדות או רק עובדות, אלא חוויות אנושיות. תיאורה של החוויה האישית על עוצמתה יכול להיעשות רק בדרך של כתיבה ועריכה ספרותית. עריכה ספרותית של הביוגרפיה מאפשרת להתגבר גם על פערי מידע, כאשר הביוגרפיה מתארת זיכרונות ילדות שונים. כמו כן ביוגרפיה שערוכה עריכה ספרותית מאפשרת לקשור בין החוויות שנצרבו בזיכרון לאישיותו של נשוא הביוגרפיה ולמהלך חייו לאחר מכן.

עריכה ספרותית של הביוגרפיה מאפשרת גם לבטא על קולו של המספר ובדרך זו לשמור על קולו האותנטי: מטבעות לשון ואפילו סלנג מתארים את הזמנים ואת המקומות שבהם התרחשו האירועים המתוארים בביוגרפיה.
 
עיגון הביוגרפיה בתאריכים ובאירועים היסטוריים עשוי להקנות לביוגרפיה ערך רב. ביוגרפיות הן דרך מופלאה ללמוד על אירועים היסטוריים מנקודת מבט אישית, של היחיד. חוויה אישית של הגירה בשל נסיבות היסטוריות, כמו פרוץ מלחמת העולם השנייה או הקמת מדינת ישראל, המתוארת תיאור עשיר ועז מבע, יוצרת הזדהות אצל הקוראים ומעוררת עניין רב.

מחיר עריכה ספרותית

מחיר עריכה לשונית 

מחיר עריכה אקדמית

מחיר  עריכת ביוגרפיות

מחיר עריכת תוכן לאתרים