top of page
  • תמונת הסופר/ת נירית צארום | עריכת ספרים | עריכה ספרותית, עריכה לשונית

עורכת לשונית או עורכת לשון


שמותיהם של בעלי מקצועות רבים בנויים מצירופי סמיכות ומצרופי שם ותוארו.

דוגמאות לצירופי סמיכות: עורכת לשון, עורכת ספרות, יועץ חינוך.

דוגמאות לצירופי שם ותוארו: עורכת לשונית, עורכת ספרותית, יועץ חינוכי.העדפת מבנה הסמיכות


מבחינת הלשון העברית מבנה הסמיכות עדיף משתי בחינות:

א. מבנה הסמיכות שגור יותר במקורות מאשר המבנה של שם ותוארו: 'שר צבא' ולא ''שר צבאי'', 'עקרת הבית' ולא "עקרת ביתית".

ב. במקרים רבים נבדלים צירופי הסמיכות מצירופים מקבילים של שם ותוארו: לא כל שרת תרבות היא שוחרת תרבות, שר המדע אינו מדעי ונספח כלכלי אינו בהכרח כלכלי.


המלצת האקדמיה ללשון עברית


במאמר עורך לשון או עורך לשוני? על סמיכות לעומת שם ותוארו שהתפרסם באתר האקדמיה ללשון עברית, ממליצים אנשי האקדמיה: "לנקוט את המבנה המשקף את המשמעות הרצויה. במקרים אחרים יש עדיפות למבנה הסמיכות, אך אם יש שיקולים אחרים או שכבר התקבע המבנה בעל שם התואר – אין צורך להתעקש על כך".


בחרתי להשתמש בצירוף עורכת לשונית ולא בצירוף עורכת לשון, משום שכשסיימתי את התוכנית ללימודי עריכה לשונית באוניברסיטת תל-אביב, קיבלתי תעודה בעריכה לשונית. הכיתוב 'עריכה לשונית' על תעודה ממוסד אקדמי מעיד שהצירוף 'עריכה לשונית'. התקבע. במקרה כזה ממליצה האקדמיה ללשון עברית לא להתעקש על מבנה של סמיכות.
נירית צארום

עורכת לשונית

댓글


bottom of page